Algemene Voorwaarden

 

I. Definities

Hondenspecialist Abcoude: Heidi Guljé, gevestigd te Abcoude.

Cliënt: de eigenaar van de hond, die Hondenspecialist Abcoude opdracht geeft inzake het afleggen van een consult en/of puppy coaching volgt.

 

II. Algemeen

Alle tussen de Hondenspecialist Abcoude en de cliënt gemaakte afspraken en/of te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden:

1. Hondenspecialist Abcoude zal de afspraak/overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Hondenspecialist Abcoude zal de cliënt (minimale leeftijd 18 jaar) en hond naar beste vermogen begeleiden.

3. Toevertrouwde feiten die vertrouwelijk van aard zijn, zullen te allen tijde worden gerespecteerd. Mededelingen aan derden worden slechts gedaan na overleg met de cliënt en uitsluitend wanneer de Hondenspecialist Abcoude ervan overtuigd is dat de belangen van de cliënt en de hond of de omgeving hiermee zullen zijn gediend.

 

III. Adviezen, therapieën en training

1. Een cliënt kan ten aanzien van het gedrag van zijn/haar hond advies vragen aan Hondenspecialist Abcoude.

2. Het verkregen advies is gebaseerd op de kennis en deskundige ervaringen van Hondenspecialist Abcoude.

3. Deze advisering/behandeling leidt niet tot aansprakelijkheid van Hondenspecialist Abcoude. De cliënt blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.

4. Hondenspecialist Abcoude kan een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verbetering van het probleemgedrag van de hond. Een garantie op de uitkomst van de therapie/advies/coaching kan echter niet gegeven worden.

5. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.

6. Hondenspecialist Abcoude behoudt zich het recht voor een cliënt te weigeren wanneer een cliënt weigert mee te werken aan een opgestelde therapie.

7. Een consult, het volgen van lessen of het gebruik van trainingsmateriaal of trainingsprodukten, geschieden op eigen risico van de cliënt. Hondenspecialist Abcoude kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel, verlies of diefstal.

        

IV. Betaling/afspraken

1. Gemaakte afspraken tussen Hondenspecialist Abcoude en cliënt kunnen tot minimaal 24 uur van te voren door de cliënt worden afgezegd of gewijzigd. Later afzeggen/wijzigen door de cliënt kan alleen in geval van overmacht en met wederzijdse instemming.

2. Hondenspecialist Abcoude behoudt zich het recht voor om eenmaal gemaakte afspraken, die door de cliënt niet of niet tijdig zijn afgezegd, volledig in rekening te brengen van de cliënt.

3. Indien door ziekte of overmacht van Hondenspecialist Abcoude een afspraak moet worden geannuleerd of verzet, dan draagt Hondenspecialist Abcoude er zorg voor dat deze afspraak op zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt.

4. Betaling dient contant na het consult/de eerste les van de puppy coaching of per factuur binnen de betalingstermijn te geschieden.

5. Honden die een privé-training ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten. Hondenspecialist Abcoude is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de therapie/ behandeling.

6. Alle door Hondenspecialist Abcoude verstrekte rapporten,  adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake gedragstherapeutische behandeling of puppy coaching en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van  Hondenspecialist Abcoude worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.

Hondenspecialist Abcoude - kvk Amsterdam 64620700 -  info@hondenspecialistabcoude.nl  - 0646169086